กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาสาธารณสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 1
ประจำวันที่ 09/10/58 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นายภูชิต พิมพ์พิทักษ์