กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี 4
ประจำวันที่ 11/10/58 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์