กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ปี 4
ประจำวันที่ 13/10/58 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นางสาวโบว์ แซ่เจียม