กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต คณะครุศาสตร์ ปี 1
ประจำวันที่ 15/10/58 ห้อง IT1,2 รอบบ่าย

วิทยากร : นางสาวพรรณวดี อมตะวัฒน์