กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 11/07/59 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นางสาว โบว์ แซ่เจียม