กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารองค์กร
วันที่ 16/08/59 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์