กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วันที่ 30/08/59 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นาง ศิริรัตน์ น้ำจันทร์