กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 2/09/59 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นาย สืบยศ สินบัว