กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 5/09/59 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : นางสาว รสสุคนธ์ อุดมศรี