กิจกรรม: งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

รอง ผอ. อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร์ ,นายสืบยศ สินบัว
และ นางสาวชไมพร ตะเภาทอง
ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
Information and Education Conference 2016 " 
โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 8- 9 ก.ย. 59 
ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยากร : -