กิจกรรม: อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาการจัดการสารสนเทศ
วันที่ 9/09/59 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นางสาว ชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์