กิจกรรม: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558

20 กันยายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดย ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ 
รองผู้อำนวยการและบุคลากร 
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 
ณ ห้องประชุมบุณฑริก อาคาร 8 ชั้น 7


ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้


1.รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประธานกรรมการ

2.ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการภายนอก

3.ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการภานใน

4.อาจารย์อภิญญา หนูมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการและเลขานุการ

วิทยากร : -