กิจกรรม: “การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน”

นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 ก.ย. 59 ณ ห้องบรรยายพิเศษ ๒ (ห้องสื่อประสม)
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C (Lab C)
อาคารบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิทยากร : นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช