กิจกรรม: การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารวิชาการไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย  
ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ น.ส.ชุมภู เมืองคลี่ และน.ส.สุภาภรณ์ เสียงเย็น
ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11
ในหัวข้อเรื่อง "Towards Scholarly Publishing Qualities : Ethics,
Visibility and E-Journal Management" 
ณ ห้อง Grandballroom ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน, พระราม 4, กรุงเทพฯ  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559


วิทยากร 

1. Ms.Susanne Steiginga

2. Prof. Jeffrey Beall 

3. ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์

4. คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร

5. คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย

6. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

วิทยากร : -