กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

ให้กับนิสิตสาขาการท่องเที่ยว
วันที่ 21/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นาง ศิริรัตน์ น้ำจันท