กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 

ให้กับนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันที่ 27/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นางสาว รสสุคนธ์ อุดมศรี