กิจกรรม: การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง " การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา"
ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท จังหวัดตราด

วิทยากร : -