กิจกรรม: จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2560

สำนักวิทยบริการฯ จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2560
วัน พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
เวลา 09.30 ณ ห้อง LEARNING COMMONS

วิทยากร : -