กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม 
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
ให้กับนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล 
วันที่ 10/01/60 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นางสาวโบว์ แซ่เจียม