กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม 
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
ให้กับนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 16/01/60 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : นางสาวชมภู เมืองคลี่