กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการได้จัดอบรม 
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
ให้กับนิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 18/01/60 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี