กิจกรรม: บริการวิชาการสู่สังคม

สำนักวิทยบริการฯจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม
เรื่องการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่3
ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร

วิทยากร : -