กิจกรรม: การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

สำนักวิทยบริการฯ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง''การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง"

รุ่นที่ 1 : วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
ณ ห้องIT1 ชั้น 8 
 

วิทยากร : ผศ.ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์