กิจกรรม: เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับคณาจารย์

สำนักวิทยบริการฯ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับคณาจารย์”
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8

วิทยากร : คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร