กิจกรรม: งานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย  
ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองผู้อำนวยการ อ. วรรณรุจ มณีอินทร์ และนายสืบยศ สินบัว
ได้เข้าร่วมงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas”
ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยากร : -