กิจกรรม: โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย  
รองผู้อำนวยการ อ. วรรณรุจ มณีอินทร์ นายสืบยศ สินบัว และนนายภูชิต พิมพ์พิทักษ์
ได้เข้าร่วมการการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)    
สถานที่ อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2560

วิทยากร : คุณ นันทรัตน์ นนทิวัฒน์วิซ จากบริษัท EBSCO