กิจกรรม: โครงการ เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ

สำนักวิทยบริการฯจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในยุค Thailand 4.0 
วันที่ 4-5 เมษายน 2560 
ณ รีสอร์ทเดอะเกรซ อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

วิทยากร : -