กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ

สำนักวิทยบริการฯ จัดการการประชุม 
คณะกรรมการประจำสำนักครั้งที่ 2/60 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

วิทยากร : -