กิจกรรม: โครงการประชุมวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย นางสาววิรัตน์กานต์  ชื่นบานเย็น และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาตน การพัฒนางาน เพื่อบริการที่เป็นเลิศ”

สถานที่ ศูนย์วิทยบริการและหอสมุดมหาวิทยาลัยคริสเตียน ณ ห้องประชุม ชั้น ๘
อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

วิทยากร : อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี