กิจกรรม: โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)

นพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผศ.ดร. เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการประจำสำนัก
และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องการะเกด

วิทยากร : -