กิจกรรม: ห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการบริการในยุคดิจิทัล
 

น.ส.เครือวัลย์ ไกรเทพ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ 
ได้เข้าร่วม“ห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการบริการในยุคดิจิทัล” 
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ประชุมสื่อโสตทัศน์ 
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วิทยากร : -