กิจกรรม: การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม 
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 
เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ จัดงานบริการวิชาการสู่สังคม 
โดยเชิญตัวแทนคณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและเสนอข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6

วิทยากร : -