กิจกรรม: โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ตำบลบางหญ้าแพรก
วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560

วิทยากร : -