กิจกรรม: โครงการ "ห้องสมุดสัญจร"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ "ห้องสมุดสัญจร" 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง IT1, IT2
โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ
เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังนี้
- การใช้ฐานข้อมูล NewsCenter
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
- ฐานข้อมูลออนไลน์
- การเสนอบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารของ TCI

วิทยากร : บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ