กิจกรรม: “การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น6 อาคารบรรณราชนครินทร์

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์