กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
วันที่ 07/08/60 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : -