กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 08/08/60 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : -