กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 05/09/61 ห้อง IT1-IT2 รอบเช้า   

วิทยากร : -