กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯได้จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 07/09/61 ห้อง IT1-IT2 รอบบ่าย

วิทยากร : -