กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาในรายวิชา การออกแบบสาสรสนเทศเพื่อการนำเสนอ
วันที่ 20/09/62 ห้อง IT1,IT2 รอบ 9.30.00-11.00

วิทยากร : -