กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาในรายวิชา การออกแบบสาสรสนเทศเพื่อการนำเสนอ
วันที่ 20/09/62 ห้อง IT1,IT2 รอบ 13.00-15.00

วิทยากร : -