กิจกรรม: ระเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
ณ. ห้องประชุมบุณฑริก อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 7

 

วิทยากร : -