กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 24/09/62 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : -