กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ วันที่ 01/10/62 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : -