กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 02/10/62 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : -