กิจกรรม: อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Newscenter4

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ วรรณรุจ มณีอินทร์
รองผู้อำนวยการอำนวยการฯและบุคลากร เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
Newscenter4 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ห้อง IT1

วิทยากร : -