กิจกรรม: Online Information & Education Conference 2019

สำนักวิทยบริารฯ นำโดย นายสืบยศ สินบัว และนางสาวชุมภู เมืองคลี่
เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 
" Online Information and Education Conference 2019 "
ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62  
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยากร : -