กิจกรรม: กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๘

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย นางสาวชุมภู เมืองคลี่  นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น 
นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ และนางสาววิรัตน์กานต์  ชื่นบานเย็น
เข้าร่วมร่วม "กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 (Friends of the Library)"
ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  

 

วิทยากร : -