กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 13/01/63 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย

วิทยากร : -