กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 16/01/63 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย

วิทยากร : -